Velkommen til

KORUP GYMNASTIKVEDTÆGTER

FOR KORUP GYMNASTIK
CVR-NR. 30 41 84 84

§ 1.
Foreningens navn er KORUP GYMNASTIK med hjemsted i Korup, Odense kommune.
 
​§ 2.
FORMÅL
Foreningens formål er at samle gymnastikinteresserede, herunder også børn og unge under 25 år, til ved gymnastik og kammeratlige samvær at varetage fælles interesser for de af foreningens til enhver tid afstukne rammer.
 
§ 3.
MEDLEMSSKAB
​Der optages såvel aktive som passive medlemmer i foreningen. Ind- og udmeldelse sker skriftlige til kassereren eller dennes stedfortræder. Et medlem med over 3 måneders kontingentrestance kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen. Udelukkelsen kan først hæves, når det skyldige kontingent er indbetalt. Bestyrelsen kan udelukke et medlem når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at det pågældende medlem har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Et udelukket medlem kan få sin sag taget op på den første ordinære generalforsamling. Indtil da er vedkommende at betragte som udelukket.
 
§ 4.
Foreningen skal være medlem af idrætsgrenens forbund.
  
§ 5.
BESTYRELSEN
Bestyrelsen, som består af formand og kasserer samt det antal bestyrelsesmedlemmer, foreningen har behov for, vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Formand og kasserer skal være myndige. Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år. Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Af øvrige bestyrelsesmedlemmer er det halve antal på valg i lige årstal og de øvrige i ulige årstal. Der vælges 2 suppleanter for ét år. Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for foreningen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelse af sager, der behandles på mødet, træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen leder det sportslige arbejde inden for området. Bestyrelsen har ret og pligt til at administrere efter det godkendte budget. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, foreningen har behov for. Udvalgene vælges normalt for ét år. Bestyrelsen er – når særlige forhold taler herfor – berettiget til at meddele medlemmerne hel eller delvis kontingentfrihed. Bestyrelsen kan tildele prokura til enkeltpersoner, så disse kan disponere alene på foreningens bankkonti. 
 
§ 6.
REGNSKAB OG KONTINGENT
I foreningens kasse indgår kontingenter fra foreningens medlemmer samt evt. kommunale tilskud. Foreningens bestyrelse fastsætter kontingentet. Foreningen fører regnskab over alle indtægter og udgifter, og regnskabet skal forsynes med revisorpåtegnelse af de jfr. § 7 valgte revisorer. Regnskabet skal mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
 
§ 7.
REVISION
Til at varetage revision af regnskaberne vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer, der gennemgår og revidere foreningens regnskab. Revisorerne vælges for en periode af 2 år. Der vælges én revisorsuppleant. Suppleanten vælges for 1. år.
 
§ 8.
GENERALFORSAMLING OG AFSTEMNING
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst én uges varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemsantal, dog undtaget de i § 10 og § 11 nævnte tilfælde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance og som har været medlem af foreningen mindst én måned før generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og afstemningsmetoderne. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem ønsker/kræver det. Den ordinære generalforsamling skal på sin dagsorden minimum have følgende punkter:
 
1) Valg af dirigent.
2) Valg af protokolfører.
3) Formandens beretning.
4) Plan for kommende år.
5) Forelæggelse af regnskab.
6) Budget for det kommende år.
7) Indkomne forslag.
8) Valg af bestyrelse jfr. § 5.
9) Valg af revisor jfr. § 7.
10) Eventuelt.
 
§ 9.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel og skal indkaldes, når 30 stemmeberettigede medlemmer eller mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at ønske herom – ledsaget af motiveret dagsorden – er modtaget af formanden.
 
§ 10.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forandring af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
  
§ 11.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette tilfælde særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, dog uden hensyn til de mødte stemmeberettiges antal.
 
Et evt. overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde idrætsformål i Korup-området.
  
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. marts 2024.

©2024. Alle rettigheder reserveret Korup Gymnastik
Korup Idrætsforening - Gymnastikafdelingen