Velkommen til

KORUP GYMNASTIK OG ATLETIK
VEDTÆGTER

FOR KORUP IDRÆTSFORENING'S GYMNASTIK- OG ATLETIKAFDELING

§ 1.

Foreningens navn er KORUP IDRÆTSFORENING'S GYMNASTIK/ATLETIKAFDELING med hjemsted i Korup, Odense kommune.
 

​§ 2.

FORMÅL

Afdelingens formål er at samle gymnastik/atletik interesserede, herunder også børn og unge under 25 år, til ved gymnastik/atletik og kammeratlige samvær at varetage fælles interesser for de af afdelingen til enhver tid afstukne rammer.
 

§ 3.

MEDLEMSSKAB

​Der optages såvel aktive som passive medlemmer i afdelingen. Ind- og udmeldelse sker skriftlige til kassereren eller dennes stedfortræder. Et medlem med over 3 måneders kontingentrestance kan af bestyrelsen udelukkes af afdelingen. Udelukkelsen kan først hæves, mår det skyldige kontingent er indbetalt. Bestyrelsen kan udelukke et medlem når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at det pågældende medlem har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Et udelukket medlem kan få sin sag taget op på den første ordinære generalforsamling. Indtil da er vedkommende at betragte som udelukket.

§ 4.

Afdelingen skal være medlem af idrætsgrenens forbund.

§ 5.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen, som består af formand, ungdomsformand, kasserer og sekretær samt det antal bestyrelsesmedlemmer, afdelingen har behov for, vælges på den ordinære generalforsamling af afdelingens stemmeberettigede medlemmer. Formand og kasserer skal være myndige. Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år. Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Af øvrige bestyrelsesmedlemmer er det halve antal på valg i lige årstal og de øvrige i ulige årstal. Der vælges 2 suppleanter for ét år. Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for afdelingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelse af sager, der behandles på mødet, træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen leder det sportslige arbejde inden for området. Bestyrelsen har ret og pligt til at administrere efter det godkendte budget, men større udgifter udover de i budgettet fastlagte bør godkendes af hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening af 1941. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, afdelingen har behov for. Udvalgene vælges normalt for ét år. Bestyrelsen er – når særlige forhold taler herfor – berettiget til at meddele medlemmerne hel eller delvis kontingentfrihed.

§ 6.

REGNSKAB OG KONTINGENT

I afdelingens kasse indgår kontingenter fra afdelingens medlemmer samt evt. kommunale tilskud. Afdelingens bestyrelse fastsætter kontingentet. Opstår der vanskeligheder indenfor afdelingen, kan bestyrelsen rette henvendelse til hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening af 1941 og bede den medvirke til løsning af vanskelighederne. Afdelingen fører regnskab over alle indtægter og udgifter, og regnskabet skal forsynes med revisorpåtegnelse af de jfr. § 7 valgte revisorer. Regnskabet skal mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 7.

REVISION

Til at varetage revision af regnskaberne vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer, der gennemgår og revidere afdelingens regnskab. Revisorerne vælges for en periode af 2 år. Der vælges én revisorsuppleant. Suppleanten vælges for 1. år.

§ 8.

GENERALFORSAMLING OG AFSTEMNING

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender. Generalforsamlingens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst én uges varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemsantal, dog undtaget de i § 10 og § 11 nævnte tilfælde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance og som har været medlem af afdelingen mindst én måned før generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og afstemningsmetoderne. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem ønsker/kræver det. Den ordinære generalforsamling skal på sin dagsorden have følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af protokolfører (kan varetages af afdelingens sekretær).

3) Formandens beretning.

4) Plan for kommende år.

5) Forelæggelse af regnskab.

6) Budget for det kommende år.

7) Indkomne forslag.

8) Valg af bestyrelse jfr. § 5.

9) Valg af revisor jfr. § 7.

10) Eventuelt.
 

§ 9.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel og skal indkaldes, når 30 stemmeberettigede medlemmer eller mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at ønske herom – ledsaget af motiveret dagsorden – er modtaget af formanden.

§ 10.

LOVÆNDRINGER

Forandring af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst ¼ af afdelingens medlemmer er tilstede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 11.

Beslutning om afdelingens opløsning kan kun tages på en i dette tilfælde særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, dog uden hensyn til de mødte stemmeberettiges antal.

 

Et evt. overskud ved afdelingens opløsning skal tilfalde idrætsformål i Korup-området.

Lovene er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 1988.

 

©2018. Alle rettigheder reserveret Korup IF Gymnastik/Atletik.

Korup Idrætsforening - Gymnastik og Atletikafdelingen