Velkommen til

KORUP GYMNASTIK

ETISKE RETNINGSLINIER


KIF hovedbestyrelsen har på et møde tirsdag den 14. maj 2013 vedtaget et sæt af etiske retningslinier.

 

Etiske retningslinier for Korup Idrætsforening

​1. INDLEDNING

Etiske retningslinier for Korup Idrætsforening (KIF) skal efterleves af alle, der som aktiv idrætsudøver, leder, træner, instruktør, holdleder, bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem, ansat i Korup Kultur- og Idrætscenter (KKIC), forældre eller andre, der i længere perioder eller lejlighedsvis deltager i aktiviteterne eller udfører opgaver i KIF.

​2. FORMÅL

Formålet med de etiske retningslinier i KIF er at skabe god trivsel og herunder navnlig sikre, at alle aktiviteter i KIF foregår i trygge rammer.

3. GENERELLE RETNINGSLINIER

Alle skal tale ordentligt til hinanden, og der må ikke forekomme sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.

Det er forbudt at fotografere i omklædningsrum.

Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.

Alle medlemmer skal udvise almindelig sportslig korrekt adfærd over for alle idrætsudøvere, hvad enten det er med- eller modspillere, ledere, trænere, dommere, officials m.v., som medlemmerne får forbindelse med indenfor KIF’s idrætsaktiviteter, ligesom der skal være fokus på høj moral og fairplay.

4. SÆRLIGE REGLER FOR LEDERE

I det efterfølgende vil betegnelsen leder blive anvendt om: ledere, instruktører, trænere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, ansatte i KKIC eller forældre.

En leder skal til enhver tid medvirke til at formidle idrættens værdier og udvise en opførsel, væremåde og loyalitet, der er til gavn for KIF’s image, og han/hun skal i alle sammenhænge forestå andre idrætsinteresserede med et godt eksempel og være bevidst om sin position som rollemodel for børn og unge og andre, der kommer i berøring med KIF.

Ledere skal gøre sig bekendt med og respektere KIF’s etiske retningslinier vedr. høj moral og fairplay, generelle retningslinier, særlige regler for ledere, doping og seksuelle krænkelser overfor børn og unge og gennem sin praksis medvirke til at viderebringe KIF’s holdninger til de medlemmer, som han/hun har ansvaret for.

Det skal tilstræbes, at der til træning og kamp altid er mindst 2 ledere til stede hele tiden.

Under omklædning og bad af modsatte køn under 18 år må lederen ikke opholde sig i omklædningsrummet. Der skal dog være mulighed for, at lederen er i omklædningsrummet til taktikmøde, i pausen og efter kampen inden omklædning og bad påbegyndes.

På ture eller til stævner, hvor overnatning kan finde sted, skal der altid være mindst 1 leder af samme køn som idrætsudøverne og altid mindst 2 voksne ledere. Forældregruppen skal evt. inddrages for at opfylde dette.

Såfremt en leder ønsker at invitere enkelte eller flere børn og unge hjem til sig i forbindelse med et arrangement i foreningens regi, skal der altid være mindst 2 voksne til stede under hele besøget.

Kommunikation mellem ledere og børn og unge via telefon, SMS eller sociale medier som f.eks facebook må ikke omhandle andet end praktiske oplysninger med relation til de aktuelle aktiviteter som barnet/den unge beskæftiger sig med.

Det er vigtigt at børn og unge kan følges overalt uden at kønnet sætter en begrænsning.

Det understreges, at lederen altid har pligt til at være opmærksom på, at grænserne for den tilladelige adfærd fra såvel lederen som idrætsudøverne ikke overskrides, og lederen skal altid være bevidst om sin omgangstone med idrætsudøverne.

Enhver hændelse, der strider mod foreningens etiske regler skal straks meddeles hovedafdelingens forretningsudvalg. Udtalelser til pressen i forbindelse med en konkret hændelse koordineres af den aktuelle afdelingsformand og foreningens hovedformand.

5. DOPING

Der må på ingen måde indtages, sælges eller opfordres til dopingmisbrug eller brug af euforiserende stoffer i KIF.

6. SEKSUELLE KRÆNKELSER OVERFOR BØRN OG UNGE

Siden 1. juni 2005 er det lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente en børneattest på trænere, instruktører og holdledere, der i mere end 3 måneder har daglige/løbende ledermæssige opgaver i foreningen, før der indgås aftaler med dem om at varetage funktioner for børn under 15 år.

KIF ønsker at følge Dansk Idræts-Forbunds og Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili samt voksnes omgang med børn og unge i idrætsmiljøet højt.

Det lovpligtige tjek af nye og eksisterende trænere, instruktører og holdledere m.m. gælder alle lønnede som ulønnede personer, som har direkte kontakt med børn under 15 år. De tjekkes i Det Centrale Kriminalregister, hvor der findes oplysninger om personer, der er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

Straffelovens § 223 omhandler bl.a. trænere, ledere m.fl., som er ”betroet” et hold eller en person med undervisning eller sportsaktivitet. Hvis en træner, leder el.l. har samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, kan det straffes med fængsel indtil 4 år. Det har ingen betydning for lovligheden, at parterne selv er villige eller måske opfordrer eller opfordres til seksuelt samvær.

Lederen må ikke kommentere børn og unges eller andres seksuelle udvikling på en måde, der kan opfattes som krænkende.

Lederen må på ingen måde udnytte sin position eller erfaring i forhold til børn og unge.

Lederen bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør lederen være opmærksom på situationer, hvor han/hun er alene med et barn eller en ung i andre sammenhænge end det idrætsmæssige.

Lederen skal være opmærksom på kropskontakten til de aktive. Forsætlig berøring af skridt og bryst vil aldrig kunne accepteres. Idræt handler meget om følelser og oplevelser, og der skal være plads til sejrsrus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at man i træningssituationer har kropskontakt med de aktive, idet idrætten handler om at bruge kroppen, at mærke den og beherske den.

Skal en spiller have massage, skal der være mere end 1 leder til stede, medmindre massagen udføres ved aktivitetsområdet, hvor alle kan se, hvad der foregår.

Hvis en leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er den pågældende leder velkommen til at kontakte sin afdelingsformand, som skal foretage et notat om situationen, så evt. fejlagtige misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

Ledere har pligt til at henvende sig til deres afdelingsformænd, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er sket noget, som ikke burde være sket.

Det er en betingelse for at være træner, leder, holdleder m.v. i KIF, at såfremt der vil være direkte/indirekte kontakt med personer under 15 år, skal der gives samtykke til, at KIF kan indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Oplysningerne i Kriminalregisteret omhandler forhold vedr.:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
  • Udbredelse eller besiddelse af børneporno.
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Øvrige oplysninger fra straffeattesten vil ikke indgå i dette tjek.

7. BØRNEATTESTER

KIF’s afdelingsformænd skal inden ”ansættelse” af såvel lønnede som ulønnede trænere, instruktører, holdledere m.v., som er ledere for børn under 15 år i mere end 3 måneder foranledige, at lederen udfylder Stamkort og underskriver Samtykkeerklæring til indhentelse af en børneattest.

Afdelingsformanden skal herefter indsende de fornødne skemaer til Rigspolitichefens Afd. D, Kriminalregisteret, Børneattester, for at indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Børneattesterne tilbagesendes til afdelingsformanden, der skal foretage følgende:

Hvis børneattesten er negativ kan ”ansættelse” finde sted.

Hvis børneattesten er positiv (der er en eller flere domme i kriminalregisteret om sædelighedsforbrydelse mod børn) vil afdelingsformanden tage kontakt til den ansøgende og meddele, at ”ansættelse” ikke kan finde sted. DIF og DGI underrettes om oplysningerne.

Børneattesterne skal opbevares på et sikkert sted, som ingen udenforstående kan få adgang til.

Afdelingsformanden, som modtager oplysningerne fra politiet, har absolut tavshedspligt nu og i fremtiden. Oplysningerne fra attesterne må aldrig videregives til andre, og der må kun oplyses, at personen ikke kan få ”ansættelse” i KIF.

Fremgangsmåden ved indhentelse af børneattesten fremgår af politiets hjemmeside – borgerservice – blanketter – børneattest – rekvisition og samtykkeerklæring. Her kan ligeledes læses en vejledning om udfyldelse og indsendelse til Det Centrale Kriminalregister.

Der indføres et STAMKORT for ledere, trænere, instruktører, holdledere m.v. til brug for alle afdelinger i KIF, hvor ”ansøgeren” anfører personlige oplysninger og skriver under på, at han/hun vil efterleve de etiske regler for Korup Idrætsforening.

Bilag: Stamkort for ledere

Vedtaget på Hovedbestyrelsesmøde den 14. maj 2013.

​Se mere på KIF hjemmeside      KIF Stamkort

Korup Idrætsforening - Gymnastikafdelingen